14 milionów złotych na aktywizację zawodową

Do 13 grudnia trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu konkursie na dofinansowanie projektów dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do rozdysponowania jest w sumie 14 milionów złotych.

– To kolejne środki uruchamiane przez samorząd województwa z myślą o aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zachęcam do składania wniosków o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą uzyskać projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowane wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat lub w ponad 50 procentach do osób w wieku 55+. Do unijnego wsparcia kwalifikują się projekty mające na celu kompleksowe wsparcie tych osób m.in. poprzez kursy, szkolenia, staże czy praktyki umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Dotowane będą programy rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne, oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i inne usługi społeczne, przezwyciężające indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy. W ramach projektów możliwe jest zaplanowanie wsparcia w zakresie zatrudnienia subsydiowanego oraz związanego z nim wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dofinansowaniem zostaną objęte także projekty przewidujące wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, projekty wspierające środowiskowe instytucje aktywizujące osoby niepełnosprawne oraz rozwijające pozaszkolne formy integracji społecznej młodzieży.

O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne, jeśli na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt lub podobne doświadczenie posiada ich partner w projekcie.

W ramach konkursu dostępna jest alokacja w wysokości 14 milionów złotych. Kwota przeznaczona na konkurs może ulec zmianie w związku ze zmianą kursu euro. Minimalna wartość projektu to 50 tysięcy złotych, przy 100-procentowym poziomie dofinansowania.

(wind)