Marszałkowski budżet obywatelski

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, są gotowe do realizacji zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju.

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja wkrótce się rozpocznie. W planach jest wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych poprzez działalność lokalnych grup działania sprawdził się już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (na lata 2007-2013). Wówczas środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało 20 lokalnych grup działania, których aktywność skupiała się na obszarach wiejskich.

W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na działalność LGD będziemy kierować w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast, a działania LGD będą realizowane na obszarze prawie całego województwa.

Do dyspozycji LGD będą – tak jak wcześniej ­– środki z PROW (ponad 42 miliony euro), a także wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (76 milionów euro) oraz PO Ryby (3 miliony euro). W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

W Kujawsko-Pomorskiem powstały dwa rodzaje LGD, które będą korzystać z różnych unijnych programów: LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców (zgodnie przepisami mogą być realizowane na miejskich obszarach, które zamieszkuje do 150 tysięcy mieszkańców) – do ich dyspozycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na realizację tzw. projektów miękkich.

LGD obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców – zakres realizowanych zadań będzie większy od LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do ich dyspozycji będą środki w ramach PROW, RPO oraz PO Ryby, a wsparcie można przeznaczyć między innymi na projekty inwestycyjne.
Zarząd województwa zatwierdził już wszystkie 28 lokalnych strategii rozwoju przygotowanych przez LGD. Do zadań lokalnych grup będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategiach obszarach. Lokalne grupy działania będą też wspierać wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

Środki, którymi dysponują LGD trafią między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców, które dysponują większą pulą środków od ich odpowiedników w większych miastach, mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.

O roli lokalnych grup działania w realizacji mechanizmu RLKS była mowa podczas (9 maja) konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz przedstawicieli LGD: wiceprezesa Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Ryszarda Kamińskiego i dyrektor biura tej organizacji Doroty Stanek oraz prezes Stowarzyszenia LGD Chełmno Małgorzaty Giżyńskiej.

– Województwo kujawsko-pomorskie, jako jeden z nielicznych regionów w Europie, postawiło na rozwój społeczności lokalnych i jako jedyne przeznaczyło na ten cel tak duże środki finansowe. Najłatwiej jest oczywiście dysponować środkami na poziomie centralnym, jednak rozwój społeczności lokalnych generują małe projekty, o których kształcie mogą decydować sami mieszkańcy – powiedział wiceprezes Ryszard Kamiński.

– Największym sukcesem działającej od grudnia Lokalnej Grupy Działania Chełmno jest to, że w prace nad jej utworzeniem włączyła się duża grupa mieszkańców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego. Już na etapie tworzenia się organizacji możemy zatem mówić o efekcie aktywizacji naszej społeczności lokalnej – mówi prezes Małgorzata Giżyńska.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Pojezierze Brodnickie”, w skład której wchodzą gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno otrzyma 5, 7 mln euro na tworzenie nowych przedsiębiorstw, modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.

(wind)