GOPS. Wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych

Caritas - dystrybucja zywności w ramach FEAD. Na zdjęciu możemy zobaczyć różne warzywa i logo CARITAS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, że do dnia 19.01.2021r. w tutejszym ośrodku można składać wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych wydawanych przez Caritas w Brodnicy w ramach FEAD.
 
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.