Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

niepelnosprawny

Przypominam, że zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, 

2) lokalu wyborczego, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”. 

            Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, o którym mowa wyżej, zgłasza Wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2023r.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. 

            Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

 Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać:

– osobiście w Urzędzie Gminy Brzozie, pokój nr 8; 

– telefonicznie pod nr tel. 56 49 12 913; 

– pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

            Wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 
2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

                                                   Wójt Gminy Brzozie

                                               Danuta Kędziorska-Cieszyńska