Budujemy przyszłość

Gmina Brzozie realizuje w Gimnazjum w Brzoziu w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 lipca 2015 r. dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu “Budujemy przyszłość” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Gmina Brzozie realizuje w Gimnazjum w Brzoziu w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 lipca 2015 r. dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu “Budujemy przyszłość” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

www.efs.gov.pl
www.mojregion.eu