CEEB deklaracja – jak złożyć?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w formie deklaracji:

  • pisemna (dokument papierowy przesłany pocztą na adres: Urząd Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie lub złożony osobiście w siedzibie Urzędu. )

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zachęca do:

Klauzula RODO w związku z deklaracjami o źródłach ciepła

Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z realizacją obowiązku prawego, któremu podlega administrator danych – ze względu na złożenie pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzozie mający siedzibę mieszczącą się pod adresem: Brzozie 50, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 49 129 12; – zwany dalej „Administratorem” (dalej również jako „ADO”).

    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@brzozie.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.

    Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu przyjęcia pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – realizacji obowiązku prawnego Administratora, jako organu administracji publicznej, unormowanego w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany udostępnić dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w szczególności ministrowi  właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzącemu centralną ewidencję emisyjności budynków; 4) pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

    Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania.

CEEB - infografika