Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Karta informacyjna Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Opis sprawy Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzozie
Kogo dotyczy Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

7) Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Załączniki:

 

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – oświadczający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem,

stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie

którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

 

       3.   Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi

przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i

wykonywany transport nieczystości ciekłych.

 

       4.   Kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania

techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności

objętej wnioskiem.

 

5.   Udokumentowanie gotowości odbioru przez stacje zlewna nieczystości ciekłych.

6.    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006               r. o opłacie skarbowej.

 

 

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania Wniosek
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 107 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Wpłaty na konto:

 Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy

Nr rachunku: 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002

Jednostka / osoba odpowiedzialna Referat Inwestycji i Rozwoju, pok. 7
Miejsce składania dokumentów Pok. 7 sprawdzenie kompletności wniosku następnie złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Brzozie
Termin załatwienia sprawy 30 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych może ulec wydłużeniu.
Podstawa prawna art. 7 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617)

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu za pośrednictwem tut. urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Uwagi i dodatkowe informacje W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.

Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
1)       jest niezgodny z przepisami prawa,
2)       może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
3)       przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat