Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Brzozie

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2022 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 r.  oraz Uchwałą Nr XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy, Wójt Gminy Brzozie ogłasza od 22 czerwca 2022 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzozie.

W związku z powyższym osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, na terenie gminy Brzozie, mogą ubiegać się o dofinansowanie.  Przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje ono częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż.

Dofinansowaniu będą podlegały inwestycje realizowane na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną. Dodatkowo nie przewiduje się na nich w najbliższym czasie budowy takiej infrastruktury.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa:

Uchwała Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie, uchwała nr XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2022 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzozie.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie. Będzie można sfinansować 90% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez Gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 8 tys. zł.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.