Zielone Płuca Polski - znak graficzny

Gmina Brzozie znajduje się w granicach Zielonych Płuc Polski, czyli terenu o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

 
80% obszaru gminy jest w mniejszym lub większym stopniu chronione. W jego obrębie można wyróżnić:

Pojezierze Brodnickie

obszar pierwszej kategorii pod względem atrakcyjności turystycznej w skali kraju. Nazywane jest „Krainą 101 jezior”.

Brodnicki Park Krajobrazowy

(zachodnia część gminy), polodowcowa rzeźba o zróżnicowanym krajobrazie, pagórkowate tereny poprzecinane rynnowymi, czystymi jeziorami.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

(wschodnia część gminy), to urozmaicona rzeźba terenu, strome jary, jeziora rynnowe, naturalne lasy grądowe, bogactwo roślin
oraz różnorodność zwierząt.

Dolina Drwęcy

w tym: Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęca – rezerwat ichtiologiczny na całej długości: Bagienna Dolina Drwęcy (odcinek w okolicach Jajkowa, Wielkiego Głęboczka), specjalny obszar uznany
za ostoję ptactwa o randze europejskiej Natura 2000.