Projekt “ Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

Działanie: 02.08 –  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Grantodawca: PFRON

Wartość projektu: 372.526,14 zł

Wnioskowana dotacja: 372.526,14 zł

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 313.965,03 zł

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.03.2023

Umowa nr: 085/UDTD/I/2021/00171 z dnia 23 kwietnia 2021

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Brzozie do rozwijania aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych przez osoby niepełnosprawne z orzeczeniem lub bez, mające trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Opis projektu: 

Zakres rzeczowy projektu umożliwiającego świadczenie usługi transportu door-to-door obejmuje realizację następujących działań:
1. zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych; 
2. zatrudnienie personelu merytorycznego związanego z realizacją usług transportowych door-to-door: kierowcy busa, opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej oraz dyspozytora obsługującego usługę door-to-door;
3. sfinansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

 Efekty projektu:

– Liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością-1

– Liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy -40

– Liczba użytkowników/ użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym(miesięczna/roczna), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty Miesięczna: 20 Roczna: 20 ogółem: 20

– Łączna liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym .Łączną liczbę użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej prze z wnioskodawcę diagnozy 50  %

 1. Regulamin-door-to-door
 2. Załącznik nr 1 „Oświadczenie”,
 3. Załącznik nr 2 „Formularz zgłoszenia usługi”
 4. Załącznik nr 3 „Określenie celu przejazdu”
 5. Załącznik nr 4 „Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych”
 6. Załącznik nr 5 „Formularz zgłoszenia skarg i reklamacji”
 7. Aplikacja do zamawiania przewozów
 8. Instrukcja obsługi aplikacji Door-to-door
 9. Koncepcja transportu
 10. ZARZĄDZENIE NR 56/2021 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu usług transportu indywidualnego door-to-door na potrzeby projektu „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie”

PFRON logo


Ogłoszenie Wójta Gminy Brzozie

Wójt Gminy Brzozie – Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska  informuje, że od 01 września 2021 r. dla mieszkańców Gminy Brzozie w wieku powyżej 18 lat, wykazujących potrzebę wsparcia w zakresie mobilności, spełniających jedną z wymienionych przesłanek:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • nie posiadają orzeczenia ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną możliwości poruszania się;
 • osoby niewidome i słabowidzące;
 • osoby głuche i słabosłyszące;

zostaną uruchomione bezpłatne usługi transportowe door-to-door. 

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Przewóz wykonywany będzie  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia usługi przewozu door-to-door  można dokonywać od 01 września 2021 r.:

 • telefoniczne, pod numer 662 386 562, w godzinach pracy urzędu;
 • drogą mailową, na adres przewozy@brzozie.pl;
 • poprzez aplikację internetową do zamawiania przewozów pod adresem: https://przewozy.brzozie.pl
 • osobiście w siedzibie urzędu pokój nr 4.

W celu skorzystania z usługi należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • zapoznać się z regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door  dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy  Brzozie

Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door obejmuje obszar Gminy Brzozie i powiatu brodnickiego  oraz obszary poza terenem powiatu brodnickiego, położone w promieniu 60 km liczonych od siedziby Gminy Brzozie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie  świadczenia usług transportu door-to-door na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzoziu: www.brzozie.pl, w zakładce bezpłatne przewozy door-to-door.

 1.  

Informacja o projekcie

Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska   w dniu 23 kwietnia 2021 roku podpisała umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie” realizowany jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 372.526,14  zł

Kwota dofinansowania: 372.526,14 zł

Projekt polega na zapewnieniu usługi indywidualnego transportu mieszkańcom gminy Brzozie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jak również w razie konieczności możliwość przewozu kilku mieszkańców jadących z jednej lub kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Planowany termin uruchomienia usługi 01.09.2021 rok

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door dostępnej na stronie internetowej Gminy Brzozie.