Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzozie

Wójt Gminy Brzozie – Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska  informuje, że od 01 września 2021 r. dla mieszkańców Gminy Brzozie w wieku powyżej 18 lat, wykazujących potrzebę wsparcia w zakresie mobilności, spełniających jedną z wymienionych przesłanek:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • nie posiadają orzeczenia ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną możliwości poruszania się;
 • osoby niewidome i słabowidzące;
 • osoby głuche i słabosłyszące;

zostaną uruchomione bezpłatne usługi transportowe door-to-door. 

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Przewóz wykonywany będzie  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia usługi przewozu door-to-door  można dokonywać od 01 września 2021 r.:

 • telefoniczne, pod numer 662 386 562, w godzinach pracy urzędu;
 • drogą mailową, na adres [email protected];
 • poprzez aplikację internetową do zamawiania przewozów pod adresem: https://przewozy.brzozie.pl
 • osobiście w siedzibie urzędu pokój nr 4.

W celu skorzystania z usługi należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • zapoznać się z regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door  dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy  Brzozie

Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door obejmuje obszar Gminy Brzozie i powiatu brodnickiego  oraz obszary poza terenem powiatu brodnickiego, położone w promieniu 60 km liczonych od siedziby Gminy Brzozie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie  świadczenia usług transportu door-to-door na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzoziu: www.brzozie.pl, w zakładce bezpłatne przewozy door-to-door.

 1.  

Informacja o projekcie

Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska   w dniu 23 kwietnia 2021 roku podpisała umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie” realizowany jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 372.526,14  zł

Kwota dofinansowania: 372.526,14 zł

Projekt polega na zapewnieniu usługi indywidualnego transportu mieszkańcom gminy Brzozie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jak również w razie konieczności możliwość przewozu kilku mieszkańców jadących z jednej lub kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Planowany termin uruchomienia usługi 01.09.2021 rok

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door dostępnej na stronie internetowej Gminy Brzozie.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj