Gmina Brzozie realizuje projekt pn. „Aktywacja społeczna dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacji Wielkie Leźno” dofinansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-edukacyjna młodzieży z terenu rewitalizowanego Jajkowo zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie nowoczesnych metod z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Czas realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2022 r.

Liczba uczestników: 10 osób

Zajęcia odbywać się będą według Harmonogramu zajęć,  w okresie zimowym w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie, m.in. w świetlicy szkolnej, zaś w okresie wiosennym szereg zajęć zaplanowanych jest na obszarze rewitalizowanym – miejscu wypoczynku, sportu i rekreacji w Wielkim Leźnie.

Oferowane formy wsparcia skupiać się będą m.in. na:

  • pomocy w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych
  • pomocy w odkrywaniu potencjału i wzmocnieniu poczucia własnej wartości
  • wzmocnieniu procesu integracji ze społeczeństwem, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
  • zapewnieniu bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwoju talentów i zainteresowań

W klubie odbywać się będą:

  • zajęcia sportowe –sporty walki, nauka tańca
  • zajęcia edukacyjne – warsztaty i korepetycje z przedmiotów szkolnych
  • zajęcia animacyjne, plastyczne, rękodzielnicze

Uczestnikom zorganizujemy:

  • dwa wyjazdy o charakterze kulturalno– poznawczym i edukacyjnym
  • dwa wyjazdy warsztatowe

Pobyt dzieci w Klubie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Do pobrania: