Informacje PSZOK

Pszok ulotka 21 wew

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOZIE DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

Informujemy mieszkańców, iż w Gminie Brzozie, obok Urzędu Gminy Brzozie, będzie znajdował się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK prowadzony przez Gminę Brzozie czynny będzie 31 marca 2023 r. w godzinach od 7:00 do 12:00

Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?
• przeterminowane leki (można również gromadzić w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach ustawionych w punkcie aptecznym w Brzoziu w godzinach
ich pracy)
• odpady wielkogabarytowe (m. in. meble, materace)
• odpady zielone
• zużyte opony – w ilości 4 szt. w ciągu roku (NIE ODDAJEMY OPON OD
SPRZĘTU ROLNICZEGO !)
• elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny (można również
przekazać do punktów ich sprzedaży)
• baterie i akumulatory (można również pozbyć się tych odpadów w budynkach
użyteczności publicznej oraz w punktach ich sprzedaży, w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach w godzinach ich pracy)
• opakowania z papieru i tektury
• odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
• szkło opakowaniowe
• opakowania z tekstyliów
• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
• pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane
gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
• odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe, beton, gruz betonowy, gruz
ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury,
terakoty itp. ( w ilości do 1 m³)
• szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
• odzież
• tekstylia
• rozpuszczalniki
• kwasy
• alkalia (substancje żrące)
• odczynniki fotograficzne
• środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
• świetlówki, świetlówki energooszczędne
• termometry rtęciowe
• urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki,
klimatyzatory domowe
• oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
• przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
• farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje
niebezpieczne
• kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
• farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
• kleje, lepiszcze i żywice
• detergenty zawierające substancje niebezpieczne
• detergenty
• telewizory, monitory
• małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
• drewno zawierające substancje niebezpieczne
• drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
• odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble
ogrodowe itp.
• odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy
urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
• środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
• inne odpady komunalne