Inwestycje w infrastrukturę społeczną

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są pieniądze na projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia mieszkań socjalnych i wspomaganych, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy, a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Wnioski o wsparcie można składać do 28 kwietnia.

– W naszym RPO zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Część z nich przeznaczamy na projekty inwestycyjne, czyli przygotowanie infrastruktury niezbędnej do świadczenia pomocy. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W puli ogłoszonego przez zarząd województwa konkursu jest w sumie 15 milionów złotych. Realizatorami projektów mogą być samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne. Ze wsparcia skorzystają między innymi osoby ubogie, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, obciążone problemami nałogów i przemocy a także seniorzy.

Wsparcie trafi na przebudowę i remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, a także wspomagane i chronione, które przygotowują osoby w nich przebywające do samodzielnego życia. Wsparcie trafi też na budowę, przebudowę, remont i adaptację, a w niektórych przypadkach także na budowę innych placówek wsparcia i opieki, które będą świadczyć pomoc w środowisku lokalnym. Chodzi między innymi o tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy, a także agencji usług społecznych.

(wind)