Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe

Karta usługi

Nazwa usługi:
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439)
  2. Uchwała Rady Gminy Brzozie Nr XIX/131/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
  3. Uchwała Rady Gminy Brzozie nr XIX/129/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
Wymagane dokumenty:
Opłaty:

Opłata skarbowa – nie dotyczy

Termin odpowiedzi:
Termin składania dokumentów:
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

      do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych    

      będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie    

      odpadami komunalnymi

Komórka odpowiedzialna:

Referat  Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 7, tel. +48 56 49 129 17

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Brzozie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj