Podatek od nieruchomości

Karta usługi

Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. –  ordynacja podatkowa,
 2. Ustawa z dnia  12 stycznia 1991 r. –  o podatkach i opłatach lokalnych,
 3. Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia  30 maja 2019r. w sprawie  wzorów informacji o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych  oraz deklaracji  na podatek od  nieruchomości,
 4. Uchwały Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Brzozie  z dnia 29 września 2020 r.  w sprawie   określenia wysokości stawek  podatku  od nieruchomości na rok 2021.
Wymagane dokumenty:
 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości  (druk DN-1),
 2. Załącznik do  deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach  opodatkowania  podlegających  opodatkowaniu (druk ZDN-1,
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o  przedmiotach opodatkowania  zwolnionych  z opodatkowania (druk ZDN-2),
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk IN-1),
 5. Załącznik do informacji o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych – dane o przedmiotach  opodatkowania podlegających  opodatkowaniu (druk ZIN -1),
 6. Załącznik do informacji o nieruchomościach  i obiektach budowlanych- dane o  przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk  ZIN -2),
 7. Załącznik do informacji  o nieruchomościach i obiektach – dane  pozostałych  podatników (druk ZIN -3);
Opłaty:

Opłata skarbowa – brak

Termin odpowiedzi:

W ciągu   miesiąca , a w przypadku  sprawy szczególnie  skomplikowanej nie później  niż 2 miesiące od dnia złożenia   informacji( w przypadku niemożności załatwienia  sprawy  w  w/w terminach  strona  zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).

Termin składania dokumentów:
 1. Deklaracja- do 31 stycznia każdego roku podatkowego, lub w terminie 14 dni zaistnienia  okoliczności  mających wpływ na powstanie ( wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub  wysokość  opodatkowania,
 2. Informacja – 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie ( wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Komórka odpowiedzialna:

Referat  Finansowo –  Podatkowy

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 6, tel. +48 56 49 129 26

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy  Brzozie  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Akt notarialny lub umowa  najmu – dzierżawy.

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj