Podatek od środków transportowych

Karta usługi

Nazwa usługi:
Podatek od środków transportowych
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja  podatkowa,
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. – o  podatkach i opłatach  lokalnych,
  3. Ustawa z dnia 13 grudnia  2018 r.  w sprawie wzoru  deklaracji  na podatek od środkach transportowych,
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  – o opłacie skarbowej,
  5. Uchwała Rady Gminy Brzozie Nr XXIII/139/2017   z dnia  10.2017 r. w  sprawie stawek   podatku od środków transportowych;
Wymagane dokumenty:
  1. Deklaracja na podatek  od  środków  transportowych (druk  DT -1),
  2. Załącznik do deklaracji DT-1 (druk  DT 1A),
  3. Oświadczenie o posiadaniu przyczep/ naczep, Pełnomocnictwo szczególne- załącznik  nr 1 do  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  28.12.2015 r. – jeżeli deklarację  składa pełnomocnik.
Opłaty:
  1. Opłata skarbowa – brak,
  2. W przypadku składania dokumentu  stwierdzającego udzielenie  pełnomocnictwa, należy  uiścić opłatę 17,00 zł (nie dotyczy  pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy  mocodawca   jest  podmiot)

      zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie  skomplikowanej nie później  niż 2 miesiące od dnia złożenia deklaracji

Termin składania dokumentów:

Deklaracja  do 15 lutego  każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia  okoliczności mających wpływ  na powstanie ( wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości  opodatkowania.

Komórka odpowiedzialna:

Referat  Finansowo –  Podatkowy

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 6, tel. +48 56 49 129 26

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  za pośrednictwem Wójta Gminy  Brzozie  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty do wglądu: Dowód rejestracyjny pojazdu.

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj