Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Karta usługi

Nazwa usługi:
Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. 2020 poz. 2028).

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
  2. W przypadku zakupu nieruchomości protokół zdawczo-odbiorczy, w którym podany będzie odczyt wodomierza głównego na dzień przekazania nieruchomości.
Opłaty:

Opłata skarbowa – brak.

Termin odpowiedzi:
  • 30 dni
Termin składania dokumentów:
  1. Dokumenty do wglądu

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy itp.;

Decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności).

Komórka odpowiedzialna:

Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”

87-313 Brzozie 50, Pokój nr 10, tel. +48 56 49 129 29

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj