Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi

Nazwa usługi:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie.
  2. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (oryginał do wglądu) i opłaty ze zezwolenie.
Opłaty:

Opłata za zezwolenie : 1/12 opłaty rocznej za zezwolenie, czyli:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł,
  • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175 zł.
Termin odpowiedzi:

14 dni (po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Termin składania dokumentów:

Nie dotyczy

Komórka odpowiedzialna:

Referat  Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 7, tel. +48 56 49 129 17

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzozie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:
1. Wniosek podlega opinii (w formie postanowienia) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu, o zgodności z uchwałami Rady Gminy.

2. Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni.

3. Oczekując wydania zezwolenia na określony dzień zaplanowanej imprezy, wnioskodawca powinien złożyć wniosek z wyprzedzeniem, które uwzględnia terminy postępowania, zapewniające przebieg koniecznej procedury przewidzianej przepisami prawa.

4. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek gminy:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy nr rachunku: 

80 9484 1150 2200 0015 2725 0002 lub do kasy Urzędu Gminy Brzozie.  

5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

6. Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj