Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m sześciennych na dobę

Karta usługi

Nazwa usługi:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m sześciennych na dobę
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz.624.).
 4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1923.).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491.)
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3  na dobę wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu.
 2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika. 
 3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Opłaty:
 • 17 zł – od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika,
 • 120 zł – za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Termin składania dokumentów:
Komórka odpowiedzialna:

Referat  Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 7, tel. +48 56 49 129 17

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji, w której organ wnosi sprzeciw do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzozie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie w ww. terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj