Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku Gminy Brzozie

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku Gminy Brzozie

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Brzozie
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
 • pod adresem korespondencyjnym:  87-313 Brzozie 50, woj. kujawsko-pomorskie,
 • pod adresem poczty elektronicznej: brzozie@brzozie.pl
 • pod numerem telefonu: : 56 49 129 12
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@brzozie.pl  
 2. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/ugbrzozie w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji, marketing produktów (usług) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator (Gmina Brzozie) i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora – Gminy Brzozie za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook ’a i jego międzynarodowy charakter powodują (nie jest to zależne od nas), że dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Szczegółowe informacje o transferze danych zawarte są w regulaminach Facebooka i klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, z którymi można się zapoznać na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.