Kolacja integracyjna z Klubem Seniora ” Brzozowy Raj”

7 czerwca w sali bankietowej Hotelu Kalchem odbyła się kolacja integracyjna Klubu Seniora w Gminie Brzozie. Spotkanie było uroczystym zakończeniem realizowanego od 2021 roku projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie”, którego celem jest zaangażowanie w życie społeczne gminy
i zaktywizowanie 35 osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie.

W wydarzeniu uczestniczyli należący do Klubu seniorzy wraz ze swoimi bliskimi oraz zaproszeni goście, realizatorzy zajęć i warsztatów, przedstawiciele samorządu gminy i partner projektu Fundacja Rozwój i Edukacja w Górznie. Kierownik GOPS w Brzoziu – Ewa Graczyk-Baron swoim wystąpieniem podsumowała rezultaty projektu, podziękowała seniorom za ich zaangażowanie, chęć samoorganizacji i podejmowania rozmaitych inicjatyw na rzecz rozwoju działalności Klubu. Podziękowała również wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do sukcesu przedsięwzięcia. Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie – Maria Florkiewicz wyraziła uznanie dla aktywności seniorów, ich czynnego uczestnictwa w wydarzeniach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy. Życzyła wszystkim dalszej motywacji do rozwoju osobistego oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

W trakcie ponad dwóch lat działalności Klubu, dzięki pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji w kwocie 557 085,38 zł, seniorzy mieli okazję uczestniczyć w doradztwie, zajęciach psychologicznych, komputerowych, tanecznych, muzycznych, i fitness, warsztatach z zakresu zdrowego żywienia i animacyjnych, zajęciach grupowych i indywidualnych z fizjoterapeutą. Dzięki finansowemu wsparciu Klub został doposażony w sprzęt komputerowy, gastronomiczny i sportowo-rekreacyjny, na potrzeby zajęć z zakresu odnowy biologicznej zakupiona została mobilna sauna zewnętrzna oraz beczka do schładzania i gorąca balia. Członkowie Klubu brali udział w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych oraz wyjściach kulturalnych, odwiedzili m.in. Bydgoszcz, Chełmno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, Ciechocinek, Toruń i Golub-Dobrzyń, spektakle wystawiane w Operze Nova w Bydgoszczy oraz koncerty w CKK Jordanki w Toruniu.

Seniorzy z „Brzozowego Raju” spotykając się w każdy wtorek i czwartek, cieszą się swoim towarzystwem w Klubie, są pełni wigoru, dobrego humoru i ciekawych pomysłów.  Zawiązała się grupa przyjaciół, którzy w rodzinnej atmosferze, wspólnie realizują swoje pasje, zdobywają nowe umiejętności, świętują jubileusze i podróżują.

Efekt przerósł nasze oczekiwania! Działamy dalej!

 

 

Projekt „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki kwalifikowalne: 618 983,76 zł

Dofinansowanie: 557 085,38 zł

Wkład własny: 61 898,38 zł

poziom kolor