KONSULTACJE „Rocznego programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

WÓJT GMINY BRZOZIE

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”

Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie programu, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzozie, na stronie internetowej Gminy Brzozie, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzozie.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 04 grudnia 2023r. do 12 grudnia 2023 r.

Pisemne uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać, na załączniku do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 04 grudnia 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r. na adres poczty elektronicznej: ug.brzozie@brzozie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50 (w godzinach pracy Urzędu) lub osobiście poprzez złożenie formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie pok. nr 8

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Agata Klaus-Graczyk,

tel. 56 49 12 917