Kumulacja konkursów w ramach RPO. Startować z głową, ale szybko

Wsparcie trafi między innymi na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej, inwestycje w żłobkach, szkołach i instytucjach kultury, a także realizację skierowanych do mieszkańców projektów informatycznych, edukacyjnych i społecznych. Ruszają też pierwsze konkursy  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Niestety, wśród 25 jednostek samorządowych na liście ZIT, nie ma przedstawicieli powiatu brodnickiego. Szkoda.

 – Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Wśród prawie 30 nowych konkursów są chociażby nabory wniosków dotyczące rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, realizacji inwestycji zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych oraz przebudowy instytucji kultury – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek. Tutaj rodzi się szansa dla jednostek samorządowych powiatu brodnickiego. Oto poszczególne działy.

Infrastruktura

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Aktualnie ogłoszonych jest pięć naborów wniosków w tym zakresie z łączną pulą ponad 165 milionów złotych.

Inwestycje w instytucjach kultury. Nabór wniosków od 19 września do 30 listopada.

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór wniosków ruszy 22 września i potrwa do 25 listopada.
Inwestycje przeciwpowodziowe i ochrona przed suszą. Dofinansowanie w wysokości 21,8 miliona złotych trafi na realizację przedsięwzięć zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych.. Nabór wniosków ruszy 26 września i potrwa do 14 października.

Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.
Cyfryzacja
Rozwój e-usług oraz zwiększenie dostępności zasobów regionalnych. Trzy konkursy – nabory wniosków rozpoczną się 30 września i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.
Opieka nad najmłodszymi
Wsparcie działalności przedszkoli. Blisko 9 mln złotych to suma, którą w nowo ogłaszanym konkursie przeznaczamy na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty istniejących już przedszkoli oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nabór od 30 września do 21 października.
Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Dwa konkursy o dofinansowanie – jeden dla całego regionu, drugi w ramach ZIT. Alokacja w pierwszym z wymienionych konkursów wynosi ponad 39 mln złotych, termin naboru od 30 września do 14 października.

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby opieki nad dziećmi do lat trzech. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz kościelne mogą pozyskać wsparcie na rozbudowę,  modernizację a także budowę lub adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Do rozdysponowania jest 43,6 miliona złotych. Nabór wniosków ruszy 22 września i potrwa do 9 grudnia.

Kształcenie

Wsparcie edukacji dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych. Konkurs dotyczy marszałkowskiego regionalnego systemu grantowego finansowania szkoleń językowych i informatycznych, indywidualnych (na zasadzie voucherów szkoleniowych) i grupowych. Planujemy nim objąć blisko 10 tysięcy osób. Pula środków to prawie 18,5 mln złotych.

Wsparcie szkolnictwa ogólnego. W puli środków do rozdysponowania jest w sumie 39 milionów złotych. Nabory wniosków od 19 września do 31 października oraz od 30 września do 13 października.

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W puli jest w sumie 51 milionów złotych. Wsparcie trafi na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działania z zakresu e-edukacji. Nabory wniosków od 5 do 16 września oraz od 30 września do 13 października.

Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. Do wzięcia jest 53,5 mln złotych. Nabór wniosków do 30 września oraz od 30 września do 13 października.

Przedsiębiorczość

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły.

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na samo wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jak i na zakup urządzeń oraz know-how. Środki zostaną rozdysponowane w dwóch schematach – na przedsięwzięcia o wartości do miliona złotych (do wzięcia jest ponad 44 mln złotych) i na przedsięwzięcia warte od miliona złotych wzwyż (88,5 mln złotych w puli). Wnioski preselekcyjne będzie można składać od 19 do 30 września.

Przeciw wykluczeniu społecznemu

Aktywne włączenie społeczne. Do dyspozycji będzie łącznie ponad 52 mln złotych, których zagospodarowaniem zajmą się między innymi lokalne centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej. O pieniądze te będą mogły się ubiegać samorządy lokalne i ich wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Nabory wniosków od 30 września do 28 października.

Wsparcie działalności lokalnych grup działania. Związana z realizacją lokalnych strategii rozwoju – zgodnie z ideą rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność – działalność bieżąca lokalnych grup działania (LGD-ów) zostanie sfinansowana w ramach konkursu, w którym jest do zagospodarowania prawie 35 milionów złotych. Nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do połowy września.

Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe mogą sięgnąć po fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację czy budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W puli środków jest 19,5 miliona złotych. Nabór ruszy 1 września i potrwa do 16 grudnia.

(wind)