Urząd Gminy Brzozie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Brzozie.

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.01.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików (np. pdf lub MS Word) nie jest dostępnych cyfrowo;
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 3. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Część materiałów na stronie internetowej może nie być dostępna z powodu ich publikacji przed datą 23.09.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem dostępności jest Grażyna Grzecznowska, adres poczty elektronicznej strona@brzozie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 129 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie.
 
Osobą odpowiedzialną jest Pani Grażyna Grzecznowska, adres poczty elektronicznej grzecznowska@brzozie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 129 13
 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia  znajduje się podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku na parterze znajduje się interkom dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych..
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.