My, Europejczycy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski organizują konkurs literacki “My, Europejczycy. 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”

My, Europejczycy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski organizują konkurs literacki “My, Europejczycy. 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematyka konkursu związana jest z dziesięcioleciem obecności Polski w Unii Europejskiej i zmianami, które zaszły w naszym otoczeniu dzięki realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych, zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. (Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce “Mapa dotacji”).

Pracą konkursową może być list do kolegi spoza Unii Europejskiej lub inna osobista wypowiedź o charakterze literackim (opowiadanie, esej, reportaż, felieton, recenzja). Objętość prac konkursowych nie powinna przekraczać 5000 znaków (ze spacjami). Prace należy nadsyłać w formie oznaczonego godłem słownym (pseudonimem autora) wydruku komputerowego, dołączając wersję elektroniczną na płycie CD w postaci pliku tekstowego oznaczonego godłem i tytułem pracy. Godło powinno być powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział w konkursie.

Nagrodami w konkursie są między innymi czytniki e-booków, audiobooki, e-booki i tablety. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii ? książce “My, Europejczycy”. Specjalne wyróżnienie otrzyma szkoła, której uczniowie zdobędą największą liczbę nagród (książki lub talon na zakup książek).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 czerwca pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, z dopiskiem “Konkurs Literacki. My, Europejczycy”. Do konkursu uczniowie przystępują za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie.

(wind)