Nabór do Klubu Młodzieżowego w Wielkim Leźnie

UE EFS

Wójt Gminy Brzozie – Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska zaprasza do uczestnictwa w Klubie Młodzieżowym w Wielkim Leźnie, który zostanie uruchomiony w styczniu 2022 r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu pn. „Aktywacja społeczna dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacji Wielkie Leźno”.

 

Kluby Mlodziezowe

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-edukacyjna młodzieży z terenu rewitalizowanego Wielkie Leźno zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie nowoczesnych metod z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 • Masz od 6 do 18 lat?
 • Mieszkasz na terenie sołectwa Wielkie Leźno?
 • Lubisz zabawę, przygodę, naukę?
 • Chcesz rozwijać swoje pasje, wyobraźnię i miło spędzić czas?
 • Weź udział w projekcie!
 • Ten klub jest dla Ciebie!

Zapraszamy.

Oferowane formy wsparcia skupiać się będą m.in. na:

 • pomocy w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych
 • pomocy w odkrywaniu potencjału i wzmocnieniu poczucia własnej wartości
 • wzmocnieniu procesu integracji ze społeczeństwem, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
 • zapewnieniu bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwoju talentów i zainteresowań

W klubie odbywać się będą:

 • zajęcia sportowe –sporty walki, nauka tańca
 • zajęcia edukacyjne – warsztaty i korepetycje z przedmiotów szkolnych
 • zajęcia animacyjne, plastyczne, rękodzielnicze

Uczestnikom zorganizujemy:

 • dwa wyjazdy o charakterze kulturalno–poznawczym i edukacyjnym
 • dwa wyjazdy warsztatowe

Pobyt dzieci w Klubie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Zajęcia w klubie nie kolidują z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny przez 6 miesięcy. Wyjazdy i warsztaty odbędą się w dni wolne od nauki.

Proponowany termin zajęć w klubie – wtorek, piątek w godz. 14.00 – 17.00.

Zajęcia odbywać się będą w okresie zimowym w budynku Świetlicy wiejskiej w Wielkim Leźnie, zaś w okresie wiosennym szereg zajęć zaplanowanych jest na obszarze rewitalizowanym – miejscu wypoczynku, sportu i rekreacji w Wielkim Leźnie.

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się 20 grudnia 2021 r.  i prowadzona będzie do momentu zrekrutowania ostatecznej liczby uczestników projektu.

Odbiorcami klubu są dzieci i młodzież z obszaru rewitalizowanego Wielkie Leźno, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym od 6 do 18 roku życia z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik projektu musi spełnić warunki formalne:

 1. zamieszkuje na terenie obszaru rewitalizowanego – sołectwo Wielkie Leźno;
 2. posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. w chwili przystąpienia do Projektu jest w wieku szkolnym od 6 do 18 lat.

Kryteria premiujące uczestnika do projektu:

 1. osoba z rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 5 pkt.
 2. osoba niepełnosprawna – 5 pkt.
 3. osoby korzystające z PO PŻ – 5 pkt.
 4. kolejność zgłoszeń – 2 pkt., w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej dostępne są w Biurze projektu – w Urzędzie Gminy Brzozie, Brzozie 50, biuro nr 7, tel. 56 49 12 916.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji Klub Młodzieżowy w Wielkim Leźnie
 2. Formularza rekrutacyjny uczestnika projektu objętego grantem Klub Młodzieżowy w Wielkim Leźnie Oświadczenie uczestnika RODO Klub Młodzieżowy w Wielkim Leźnie
 3. Umowa z uczestnikiem projektu Klub Młodzieżowy w Wielkim Leźnie

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze projektu – w Urzędzie Gminy Brzozie, Brzozie 50, biuro nr 7.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.