Nabór do Żłobka

Zdjęcie przedstawia dziecko z samolotem w ręku

 

Baner UEOGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny        Program Operacyjny Województwa  Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Żłobki w Gminie Brzozie”

rekrutacja dzieci do żłobka odbędzie się w dniach

 od 3 lutego 2020r. do 18 lutego 2020r.

  1. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brzozie oraz dzieci rodziców/opiekunów pracujących lub uczących się na terenie gminy Brzozie.
  2. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Brzozie oraz dzieci rodziców /opiekunów niepracujących i nieuczących się na terenie gminy Brzozie, mogą być przyjęte do Żłobka w przypadku dysponowania przez Żłobek wolnymi miejscami.
  3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wyniesie 300,00 zł/ miesięcznie.
  4. Opłata za wyżywienie dziecka wyniesie 5,60 zł/ dziennie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 56 49 129 16.