Najpierw zebrania wiejskie

Śmieciowe porządki. Podczas zebrania mieszkańców wszystkich wsi gminy Brzozie padła propozycja zmiany uchwał związanych z tzw. ustawą śmieciową. Może się to odbyć wyłącznie podczas sesji samorządu.

Organizatorzy owego zebrania ? do jego atmosfery już nie wracamy ? przygotowali specjalne pismo, przedkładając je do podpisu radnym. W piśmie domagano się zwołania sesji nadzwyczajnej. Radni złożyli, choć z oporami, podpisy. Niektórzy nie wiedzieli co podpisują.

W piśmie domagającym się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy organizatorzy w ośmiu punktach zawarli porządek obrad. Kto zna prawo o samorządzie terytorialnym wie doskonale, ze porządek ustala przewodniczący samorządu. Według organizatorów porządek owej sesji powinien wyglądać następująco: otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad, ustalenie porządku dziennego obrad, powołania komisji uchwał, przeanalizowanie zagrożenia zawiązanego z prawdopodobieństwem naruszenia prawa z art. 233 kpk, art. 21 Konstytucji Polski przez Wójta Gminy Brzozie i podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie, rozpatrzenie wniosku mieszkańców Gminy Brzozie w sprawie uchylenia lub rewizji uchwały nr XVII/96/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012 r., interpelacje i wolne wnioski, zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brzozie.

11 lutego, tydzień po zebraniu mieszkańców zebrały się połączone komisje radnych gminy poszukując modelu działania w tej sprawie. Uznano, że sesję Rady Gminy zwoła przewodniczący w normalnym trybie. Natomiast sprawy zasadnicze dla mieszkańców, wnioskodawców, wszystkich zainteresowanych rozpoczną się od zebrań wiejskich, w poszczególnych sołectwach. Tam też będą musieli uzgodnić swoje stanowisko, wybrać jedną z opcji opłat za wywóz śmieci, wybiorą też swoich przedstawicieli (dwie-trzy osoby), którzy przedstawią stanowisko wsi radnym. Następnie radni pracujący w połączonych komisjach spotkają się z delegatami wszystkich wsi (sołectw), przygotowując m.in. wniosek o zmianę uchwały czy też uchwał. W każdym razie stanowisko mieszkańców wszystkich wsi gminy będzie wypracowane wcześniej w komisji i jako projekt uchwały (zmiany uchwał) przedstawiony na sesji.

Termin zwołania sesji określi przewodniczący Rady Gminy, gdyż jest to wyłącznie w jego kompetencji.

Tyle o sprawie, która wzbudziła wiele emocji, niepotrzebnych słów, niestosownych gestów.

(wind)

Dla ścisłości: w poprzedniej publikacji z Brzozia, relacji z zebrania mieszkańców gminy pojawiły się istotne błędy. Jednym z tematów  dyskusji była nie sieć wodociągowa, ale sieć kanalizacji. Nie jest też prawdą, że w uchwale śmieciowej samorząd przyjął najwyższe stawki. Te pomyłki, istotne dla sprawy, nie były zamierzone.