Bezpłatne posiłki dla dzieci w szkolę 2022/2023

I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje

że, wnioski o przyznanie bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole

na rok szkolny 2022/2023 można składać w pokoju nr 5.

 

Do wniosku należy dołączyć dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku .