Informacja o przeprowadzaniu kontroli dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY BRZOZIE!
 
Przypominamy Państwu, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) do obowiązku Gminy Brzozie należy, prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i częstotliwości opróżniania.
 
W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy.
 
Jednocześnie informuję, że na terenie naszej gminy przeprowadzana będzie kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenie Gminy Brzozie oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (np. rachunek, faktura). Dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za wykonaną usługę powinny potwierdzić regularność wywozu ścieków.
 
Właściciele, których nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co powinno zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.
 
Przypominam również, że jeśli przy danej nieruchomości wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania w przepisach odrębnych.
 
W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
 
Ponadto należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
Danuta Kędziorska – Cieszyńska
WÓJT GMINY BRZOZIE
Informacja o przeprowadzaniu kontroli dotyczacej oprozniania zbiornikow bezodplywowych szamb i osadnikow z przydomowych oczyszczalni sciekow
Informacja o przeprowadzaniu kontroli dotyczacej oprozniania zbiornikow bezodplywowych szamb i osadnikow z przydomowych oczyszczalni sciekow