Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza pracodawców oraz inne uprawnione podmioty do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)”.
Uczestnikami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mogą być osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, spośród których co najmniej:
• 60% stanowić będą osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjęta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
• 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
Okres odbywania stażu w ramach ww. projektu wynosi do 5 miesięcy.
Wnioskodawca powinien zapewnić zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.
Druki wniosków w sprawie zorganizowania stażu oraz Zasady i kryteria organizowania stażu stosowane w 2022 r. przez tut. Urząd znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania