Nadleśnictwo Brodnica. Informacja o nabywaniu gruntów

Nadleśnictwo Brodnica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub
gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021
poz.1275), zgodnie z którymi kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
może nabywać stanowiące własność osób fizycznych lasy, grunty przeznaczone do
zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w
przypadku:

  1. Jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów
    Państwowych,
  2. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
  3. Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Osoba do kontaktu:
Joanna Krzysiak-Kleczka tel. nr 668-025-687