PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbywa się w każdą ostatnią sobotę kwartału w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) tj. w dniach:

 • 26.03.2022r.
 • 25.06.2022r.
 • 24.09.2022r.
 • 31.12.2022r.

w godzinach od 1000 do 1300. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

 • przeterminowane leki (można również gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punkcie aptecznym w Brzoziu w godzinach ich pracy)
 • odpady wielkogabarytowe (m. in. meble, materace)
 • odpady zielone
 • zużyte opony – w ilości 4 szt. w ciągu roku (NIE ODDAJEMY OPON OD SPRZĘTU ROLNICZEGO !)
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny (można również przekazać do punktów ich sprzedaży)
 • baterie i akumulatory (można również pozbyć się tych odpadów w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach ich sprzedaży, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w godzinach ich pracy)
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe, beton, gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp. ( w ilości do 1 m³) 
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia 
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp. 
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne