Zwrot podatku akcyzowego – rok 2022

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o .zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 oraz z 2021 r. poz. 2227) – uprzejmie informuję,
iż w 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych
oraz do chowu lub hodowli bydła.

Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu,
który w 2022 r. wynosić będzie 110 zł/ha użytków rolnych oraz 40 zł/średnią roczną liczbę
dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. producent rolny składa odpowiedni wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
b) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  1. od 1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. od 3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
    gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany
    we wniosku.

Dodatkowo nadmieniam, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona
w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. ( Dz. U. poz. 2266).

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu
podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Mikołaj Bogdanowicz

Wojewoda Kujawsko-Pomorski