Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) i §§ 2-3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023r.

§ 1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa. 

§ 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w § 1 podlegają:                                                                                                                                                                          

1)mężczyźni urodzeni w 2004r.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022:      

 1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.                                                                                                                                                                                                                                                                       

§ 5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).                                                    

§ 6. Kwalifikację wojskową dla osób wymienionych w §§ 2-5 zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy, przeprowadzą niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

7) Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy , w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy, w okresie od 15 maja do 2 czerwca 2023 r. w godz. 8.00 do 15.00,

dla miasta: Brodnica, miast i gmin: Górzno i Jabłonowo Pomorskie oraz gmin: Brodnica, Bobrowo, Brzozie, Bartniczka, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.

Całe ogłoszenie w załączniku.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf obwieszczenie 2023 06/04/2023 11:40 151 KB 274