OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO POD NAZWĄ „GMINA BRZOZIE ŁAPIE DESZCZ” NA ROK 2020

GMINA BRZOZIE ŁAPIE DESZCZ

Urząd Gminy w Brzoziu z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na zasadach określonych w Uchwale Nr XV/105/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zwanej dalej uchwałą.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania,
w szczególności:

1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych;

2) koszty remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności
z uwzględnieniem kosztów zakupu, transportu, montażu i robót ziemnych.

  1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadająca inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Brzozie.

III. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosić będzie: 100% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł.

Ponadto, informuje się że: dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania
i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

W roku 2020 w budżecie Gminy Brzozie na realizację ww. zadania przeznaczono:

50.000,00 zł

  1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

1) Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można:

  1. a) składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8
  2. b) przesłać na adres: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie

2) Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie
BIP Urzędu Gminy w Brzoziu (http://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/).

3) Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do dnia 30.09.2020 r.

  1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

1) Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

2) Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków
w 2020 roku.

3) Wnioski rozpatruje się w terminie miesiąca.

4) W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji Dotujący może zażądać
od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

VII. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj.:

terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku (wolnego od braków formalnych), przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy w Brzoziu;

VIII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

1) Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w terminie umownym.

2) Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia.

3) Urząd Gminy w Brzoziu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadania w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

4) Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem utraty prawa do dotacji.

5) Wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy w Brzoziu (http://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/)

  1. Informacja o środkach odwoławczych

1) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

2) Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Brzozie możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Brzoziu w pok. 7 lub pod numerem telefonu: 56 49 129 16.