Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projekt

CEL PARTNERSTWA: Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.