Polityka społeczna w służbie rodziny

Samorząd województwa, w partnerstwie z dwudziestoma trzema samorządami powiatowymi i miejskimi naszego regionu, uruchamia program, dzięki któremu we wszystkich powiatach ziemskich i każdym z miast na prawach powiatu powstaną miejsca specjalistycznego wspierania rodzin, oferujące bezpłatnie poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną.

Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej. W Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie.

– Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii, jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Przedsięwzięcie pod hasłem „Rodzina w centrum” – z budżetem 11,5 miliona złotych – zakłada stworzenie sieci punktów wsparcia oferujących poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne), mediację i terapię, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie (bony edukacyjne) dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. Ich działalność pozwoli też na poszerzenie kręgu kandydatów do roli rodziców zastępczych, zapewniając im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych. Zakładamy objęcie wsparciem ponad 3 tysięcy osób.

Miejsca te będą funkcjonować w powiązaniu z istniejącymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Budżet projektu umożliwi przygotowane (wyremontowanie, dostosowanie) i wyposażenie lokali oraz zatrudnienie pracujących w nich specjalistów. Chodzi o rozszerzenie i ujednolicenie systemu wsparcia, którego zalążki już w wielu takich centrach działają.

Wśród 23 partnerów programu jest m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. W ramach projektu PCPR w Brodnicy obejmie wsparciem 109 osób. Otwarte w ramach projektu Centrum Wspierania Rodzin będzie służyło pomocą dla rodzin przeżywających trudności, rodzin zastępczych oraz dzieci poprzez zróżnicowane wsparcie jak np. 470 godzin specjalistycznego poradnictwa, 5-cio dniowego wyjazdu edukacyjnego rodzin zastępczych z dziećmi, warsztatów dla dzieci i młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą, superwizję rodzin zastępczych. W powiecie brodnickim funkcjonuje 57 rodzin zastępczych w których wychowuje się 75 dzieci.

(wind)