Pomoc na wypadek katastrof

Bukowiec (powiat świecki), Osiek (powiat brodnicki), Aleksandrów Kujawski i Lubanie (powiat włocławski) – to pierwsze gminy, do których trafi pomoc finansowa powołanego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego “Salutaris”. Na liście stowarzyszenia jest także gmina Brzozie.

Zadanie organizacji to pomoc w likwidowaniu skutków powodzi, susz, wichur, pożarów i awarii technicznych. Stowarzyszenie “Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne.

– Z doświadczenia wiemy, że w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof  i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Stowarzyszenie skupia w tej chwili 24 samorządy gminne z regionu oraz samorząd województwa (lista członków w załączniku). Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej składki, co najmniej równej połowie rocznego budżetu funduszu (maksymalnie 300 tysięcy złotych) jest samorząd województwa. Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszące składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego (50 groszy/1 mieszkańca w przypadku, miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 mieszkańca w przypadku miast na prawach powiatu). Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia.

W związku ze stratami na skutek wichur, ulewnych deszczy i lokalnych podtopień w sierpniu zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej m.in. gminie Osiek. Na liście stowarzyszenia są także gminy Bobrowo i Brzozie.

(wind)