Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

A daughter or granddaughter spends time with the grandfather

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu jako realizator programu “Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłaszają nabór dla Uczestników do ww. programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o dostarczenie:

  • Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, osoby powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
  • Klauzul informacyjnych w ramach naboru i karty zgłoszenia Uczestnika do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Brzoziu bądź na stronie internetowej : http://gopsbrzozie.pl/

Rekrutacja prowadzona jest do 16.02.2024 r., komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie.