Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Brzozie”

Zdjęcie przedstawia instruktora szkolącego uczestników

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Brzozie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 82 700,36 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 78 493,85 zł.

Budżet gminy: 4 206,51 zł.

CGrupa uczestników oglądających prezentacje na szkoleniuelem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 14 osób, w tym 5 mężczyzn i 9 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców Gminy Brzozie w szczególności miejscowości objętych obszarem rewitalizacji, tj. Jajkowo i Wielkie Leźno.

Projekt obejmuje swoim zakresem działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez aktywizację społeczną i zawodową, w tym „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności personalne”, „trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności” , zajęcia z animatorem, trenerem prowadzącym coaching, wizytę studyjną, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy.

Realizacja projektu: 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, budynek Urzędu Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, pok. 5.

Osoba do kontaktu: Pani Arleta Skowrońska tel. 56 49 129 25.

Kryteria rekrutacyjne:

  • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • zamieszkanie na terenie gminy Brzozie
  • osoba dorosła, która ukończyła 18 r. ż.
  • osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu, budynek Urzędu Gminy w Brzoziu, pok. 5 lub do pobrania na stronie www.brzozie.pl.

W chwili obecnej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą zakaźną COVID-19 prowadzony jest nabór uczestników, zajęcia rozpoczną się z chwilą ogłoszenia o zniesieniu ograniczeń.