Przedszkola dla wszystkich dzieci

Trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach dla dzieci niepełnosprawnych.

Na realizację tego typu przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trafi 20 milionów złotych.

Wsparcie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów utworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, które z różnych powodów nie uczestniczyły dotychczas w edukacji przedszkolnej. W ramach konkursu istnieje również możliwość sfinansowania realizacji dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych, wykraczających poza dotychczasowy zakres usług, o ile działanie to jest uzasadnione zapewnieniem jednolitych standardów edukacji przedszkolnej wszystkich grup dzieci. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca.

Do tej pory wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trafiło na działalność blisko 400 placówek przedszkolnych w regionie. Dzięki temu udało się utworzyć miejsca dla ponad 10 tysięcy przedszkolaków z terenów wiejskich Kujaw i Pomorza.