Sesja inauguracyjna. Ponad podziałami.

Rada Gminy Brzozie odbyła swoją pierwszą sesję obecnej kadencji. Przeprowadzono pierwsze, ważne głosowania.

Sesję otworzył radny senior Kazimierz Domżalski, który odebrał od radnych ślubowanie. Ślubowanie złożyła także Pani Wójt Danuta Kędziorska. W dalszej części porządku obrad sesji inauguracyjnej przeprowadzono wybory na przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwoje kandydatów – Marię Florkiewicz i Andrzeja Malinowskiego. Większość zagłosowała na Marię Florkiewicz, która przejęła przewodnictwo obrad sesji.

Wybory wiceprzewodniczącego wygrał Andrzej Malinowski. W kolejnym punkcie obrad samorząd gminy jednogłośnie uchwalił wysokość wynagrodzenia dla Pani Wójt. Ten temat nie budził żadnych kontrowersji.

Następnie zgłoszono z sali – radni, ale też sołtysi, mieszkańcy gminy – kilka wniosków, problemów, którymi powinna zająć się Pani Wójt, administracja samorządowa. Sprawy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na drogach gminnych (wycinka drzew), porządku na plażach pięknych jezior (grillowanie tylko w wyznaczonych miejscach, nie tuż nad wodą), wywozu śmieci, ogrzewania świetlic wiejskich. Uznano, że radni – nie tylko z danej wsi – powinni uczestniczyć w zebraniach wiejskich. Pani Wójt Danuta Kędziorska zadeklarowała współpracę ponad podziałami  we wszystkich sprawach. Niemal we wszystkich, bowiem – jak stwierdziła, a raczej przypomniała – obywatelski fundusz sołecki to sprawa mieszkańców konkretniej wsi, a decyzja należy do zebrania wiejskiego. Wójt do tych rozstrzygnięć się nie wtrąca.

Była również chwila na gratulacje i kwiaty dla Danuty Kędziorskiej  z okazji wyboru na Wójta Gminy Brzozie. Wśród delegacji nauczycieli, jednostek gminnych, stowarzyszeń byli także przedstawiciele gminy sąsiedniej Kurzętnik z Wojciechem Dereszewskim na czele, który powiedział, że nie wyobraża sobie braku współpracy i braku dobrego sąsiedztwa. – Z natury rzeczy jesteśmy skazani na dobrą współpracę – powiedział.

Tekst  fot. (wind)