Stypendia naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

stypendium naukowe

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendiów
„Humaniści na start!”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50
 • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyznać 400 stypendiów.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2020 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kuiawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończymy 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kuiawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

Informacji udzielają:

Kamila Łajczak
tel. 883 359 314
e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendiów
„Prymus Pomorza i Kujaw”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

 • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
 • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
 • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Organizator planuje przyznać łącznie 650 stypendiów, w tym 260 dla uczniów szkół podstawowych oraz 390 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2020 r. będzie generowany elektronicznie. Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku.

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymus Pomorza i Kujaw” lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: i.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendiów
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas drugich lub wyższych techników oraz branżowych szkół I stopnia, a także uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
 • jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia;
 • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
 1. w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
 2. w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4 regulaminu: 4,00;
 3. w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
 • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Planujemy przyznać łącznie 500 stypendiów – 350 dla uczniów techników, 150 dla branżowych szkół I i II stopnia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium będzie udostępniony na stronie internetowej https://edukacia.kuiawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II od 1 września 2020 r. Wniosek należy wypełnić na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły oraz fakultatywnie kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku.

Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kuiawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

Informacji udzielają:

Marta Chojnacka
tel. 883 359 302
e-mail: marta.choinacka@kuiawsko-pomorskie.pl

Magdalena Mieszkalska
tel. 784 995 076
e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

Paweł Szmalc
Koordynator projektu
tel. 571 293 087
e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf 1. PPiK Plakat 15/06/2020 13:44 450 KB 4204
pdf 1. PPiK regulamin przyznawania stypendiów 15/06/2020 13:44 407 KB 4177
pdf 3. PZKiP Plakat 15/06/2020 13:44 294 KB 4282
pdf 3. PZKiP regulamin przyznawania stypendiów 15/06/2020 13:45 286 KB 4224
pdf 2. Hns! Plakat 15/06/2020 13:45 390 KB 4334
pdf 2. Hns! regulamin przyznawania stypendiów 15/06/2020 13:45 520 KB 4119