Susza 2023 – informacja dla rolników

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została aplikacja do składania wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

            Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową korzystając z własnego Profilu Zaufanego. W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola. Do aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, edytować swoje uprawy, oznaczać w nich procentowy wskaźnik strat. Jest ona kompatybilna z danymi dotyczącymi upraw i zwierząt zgłoszonych do ARiMR.

            Protokół szacowania szkód jest generowany automatycznie, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody i przekazywany do Wojewody w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę rolnik będzie mógł poprzez aplikację złożyć do ARiMR wniosek o ewentualną pomoc. Jeśli natomiast straty w gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30%, aplikacja generuje automatycznie kalkulację oszacowania tych szkód.

 

Instrukcja i szczegóły dostępne są pod adresem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

            W przypadku braku zaufania do Aplikacji bądź nie zaakceptowania wyliczenia strat dokonanych przez Aplikację Suszową, producent rolny może wystąpić do Urzędu Gminy o dodatkowe oszacowanie strat przez Komisję. Komisja dokona oszacowania szkód w terminie nie późniejszym niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. W związku z powyższym aby szacowanie Komisji mogło się odbyć plon nie może zostać zebrany przed szacowaniem Komisji.

            Z szacowania strat przez Komisję zostanie sporządzony Raport, którego dane zostaną wprowadzone do Aplikacji Suszowej, w celu dalszej oceny zgłoszonych strat. Wójt Gminy Brzozie podjęła działania zmierzające do powstania w naszej gminie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez suszę. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce po jej powołaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i uruchomieniu właściwej aplikacji.

 

Wszelkie informacje będą udostępniane na bieżąco.

grafika susza(2)