Jest taki plan. Dla rewitalizacji

Unia Europejska, flaga

O środki mogą wnioskować samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, a także partnerzy publiczno-prywatni.

Dotychczas, dzięki środkom z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 lokalne programy rewitalizacji realizowały 32 miasta na Kujawach i Pomorzu. Wypiękniały rynki, ulice i kamienice, nowe oblicze i funkcje zyskały też tereny poprzemysłowe.

– Pieniądze na realizację programów rewitalizacyjnych pomogły odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast. W nowym okresie programowania tego rodzaju wsparcie jest dostępne również dla społeczności na terenach wiejskich. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych, które zdiagnozowano na danym obszarze. Inwestycje rewitalizacyjne będą zatem towarzyszyć realizacji przemyślanych programów wsparcia społecznego, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W aktualnym naborze wniosków o wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich (z wyjątkiem obszaru ZIT, dla którego nabór wniosków zaplanowano we wrześniu) do podziału jest ponad 30 milionów złotych. Działania rewitalizacyjne mogą dotyczyć następujących typów projektów:

– zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym rozbudowy, przebudowy, modernizacji i adaptacji zdegradowanych obiektów wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

– modernizacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

– rozbudowy, przebudowy, modernizacji budynków infrastruktury kulturalnej,

– budowy i rozbudowy infrastruktury komunalnej – instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i elektrycznych na obszarze objętym projektem,

– przebudowy i modernizacji dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru.

Planowane projekty muszą przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.

O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe a także partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nabór wniosków ma charakter ciągły i może trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej.

Planowane przedsięwzięcia powinny zostać uwzględnione w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji. W przygotowaniu lub aktualizacji tych strategicznych dokumentów pomagają gminom środki rozdysponowane przez zarząd województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

(wind)