Mamy laureatkę i finalistę konkursów przedmiotowych

Laureatka i finalista konkursow przedmiotowych

Oliwia Szypczyńska z klasy siódmej w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie i Marcin Seroczyński z klasy ósmej tejże szkoły zdobyli zaszczytne tytuły w kuratoryjnych konkursach. Oliwia tytuł laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego, a Marcin tytuł finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z matematyki. Do konkursów przygotowali ich nauczyciele Anna Stajszczak (Oliwię) i Katarzyna Burzyńska (Marcina).

Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego. Obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu. Etapy konkursów: a) I stopień – etap szkolny; b) II stopień – etap rejonowy; c) III stopień – etap wojewódzki.

Konkursy kuratoryjne mają bardzo wysoką rangę, ze względu na to, że ich finaliści mają różne przywileje. Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późniejszymi zmianami).
Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
• Otrzymują z danego przedmiotu roczną ocenę klasyfikacyjną- celujący.
• Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i jednocześnie uzyskanie najwyższego wyniku, czyli 100%.
Przywileje finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
• Podczas rekrutacji do szkół wyższego szczebla dolicza się dodatkowo – 7 punktów za tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!