Ważna informacja dotycząca dodatku węglowego

Garsc wegla

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, która została podpisana w dniu 2.11.2022 roku dodatek węglowy przysługuje jeżeli:

– pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W takich przypadkach będą przeprowadzane wywiady środowiskowe. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania, to wójt przyzna im dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

Gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

– w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, można przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Wtedy wójt przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

– dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Rodziny, które na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymały dodatku, będą mogły złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.