Ważne: Uzupełnienie oświadczeń do programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Plansza z napisem: Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Jednocześnie w celu weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń zgodnie
z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), (nałożenie na Gminę obowiązku uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonymi oświadczeniami) prosimy osoby, które złożyły oświadczenia do dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających:

1) pokrewieństwo w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y,
    z których wynika pokrewieństwo) – brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE
    skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

    Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Brzozie przed uzupełnieniem zał. nr 2 proszone są
    o kontakt z USC w Brzoziu tel. 56 49 12 918, który w niektórych przypadkach może dokonać
    weryfikacji na potrzeby projektu.

2) informacje dotyczące zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo
    pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie
    z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania  po
    PPGR przez pracownika PPGR i inne)  – (nie dotyczy osób, które takowe dokumenty
    dostarczyły).

Gmina Brzozie wystąpiła o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PGR do właściwych terytorialnie delegatur Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Otrzymaliśmy wyniki weryfikacji od KOWR w Bydgoszczy, jednakże część osób dostała negatywną ocenę. Nadal czekamy na informacje
z weryfikacji, o które wystąpiliśmy do KOWR w innych regionach Polski. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 r.) KOWR nie przeprowadzi stosownej weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR (czy to w formie informacji z KOWR, czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

3) w przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Brzozie: zaświadczenie ze szkoły (wzór zaświadczenia zał. nr 1), w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Brodnica) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

Uzupełnienie oświadczenia „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”  – Gmina Brodnica (zał. nr 2) wraz z dokumentami w formie kserokopii należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie.

UWAGA:

Nie dostarczenie ww. dokumentów może skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku
z dalszej oceny
. W przypadku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie wniosek zostanie
odrzucony jeżeli Gmina nie będzie dysponowała dokumentem potwierdzającym
zatrudnienie w PGR lub właściwy terytorialnie KOWR nie prześle stosownej informacji
potwierdzającej zatrudnienie w terminie lub z przesłanej informacji będzie wynikać,
że osoba wskazana w Państwa oświadczeniach nie była pracownikiem PPGR.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  56 49 12 913, e-mail: grzecznowska@brzozie.pl

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Uzupełnienie oświadczenia - Granty PPGR - Gmina Brzozie 01/12/2021 12:21 17 KB 1607
doc Zaświadczenie - szkoła 01/12/2021 12:21 15 KB 1577